‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Newyddion Diweddaraf

12.08.20 - Hysbyseb Swydd: Cymhorthydd Cylch Meithrin

Oriau: Dydd Llun i Dydd Gwener 1:15yp - 3:45yp (gyda'r posibilrwydd o fwy o oriau)

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Medi 4ydd, 2020

Am fanylion lawn cysylltwch â Julie Davies ar 07918 165130 neu juliedavies0873@gmail.com

Cliciwch yma i weld y poster Hysbyseb Swydd

Hysbyseb Swydd: Cymhorthydd Cylch Meithrin


22.06.20 - PWYSIG Canllawiau i Rieni / Gwarchodwyr - Ail-agor ar 29ain o Fehefin

Gweler isod wybodaeth bwysig ynglyn ac ail-agor yr ysgol yn rhannol ar Fehefin 29ain. Mae'n RHAID darllen y canllawiau yn ofalus cyn i'ch plentyn / plant fynychu'r ysgol.

Os nad ydych yn weithiwr allweddol sydd angen darpariaeth gofal brys, byddwn yn anelu i'ch plentyn fynychu'r ysgol ddwywaith ar y mwyaf cyn gwyliau'r haf, os ydych yn dymuno.

Mae croeso i chi ffonio neu e-bostio'r ysgol gydag unrhyw ymholiad.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth gyda'r trefniadau.

Canllawiau i Rieni / Gwarchodwyr - Ail-agor ar 29ain o Fehefin - cliciwch yma


24.03.20 - Llythyr i rhieni

Annwyl rieni,

Gobeithio eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn iach.

Er bod llwyfanau Google Classroom a phecynnau gwaith ar gael i chi, does dim disgwyl na rheidrwydd i chi cyflawni bob dim. Ni fydd yr athrawon yn edrych ar y gwaith. Mae hi’n ddigon anodi’r rhai ohonoch sy’n trio gweithio o gartref a chynnal y plant drwy’r dydd heb sôn am eu haddysgu, bwydo, sicrhau eu bod yn golchi dwylo ar ben bob dim arall!

Mae’n hawdd iawn teimlo’r straen ac yn fethiant pan ydych yn gweld yr hyn mae rhieni eraill yn ei wneud gyda’u plant ar y gwefannau cymdeithasol, ac er eu bod yn trio helpu drwy rannu syniadau, mae’n wir i ddweud fod sefyllfa bob teulu yn wahanol a gall hyn godi pryder i nifer ohonom.

Felly, plîs treuliwch amser gyda’ch plant yn chwarae, lliwio, coginio, mynd am dro (unwaith y dydd gan gadw at ganllawiau’r llywodraeth). Mae’n gyfnod anodd iawn i deuluoedd. Lles ac iechyd meddyliol a chorfforol ydi’r peth pwysicaf oll yn ystod y cyfnod hwn.

Cadwch yn saff a chofiwch gysylltu â mi os ydych angen cymorth neu hyd yn oed jest am sgwrs!

Cofion atoch

Gethin


22.10.19 Cwricwlwm Newydd i Gymru

Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy’n newid.

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau bod Llywodraeth Cymru yn derbyn yn llawn yr argymhellion a bennwyd gan yr Athro Graham Donaldson yn ei adroddiad Dyfodol Llwyddiannus yn dilyn arolwg annibynnol o drefniadau’r cwricwlwm ac asesu yng Nghymru.

Wrth wraidd y cwricwlwm y mae’r pedwar diben, sy’n rhoi’r cyfle i bob plentyn a pherson ifanc ddatblygu i fod:

 • yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes;
 • yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith;
 • yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r byd;
 • yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Elfennau Allweddol:

Bydd y cwricwlwm newydd yn cynnwys:

 • 6 Maes Dysgu a Phrofiad 3-16
 • 3 cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd: llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol
 • camau dilyniant yn 5 oed, 8, 11, 14 ac 16
 • deilliannau cyrhaeddiad sy’n disgrifio llwyddiannau disgwyliedig ar bob cam dilyniant.

Bydd y cwricwlwm yn cael ei drefnu yn 6 Maes Dysgu a Phrofiad:

 • Celfyddydau mynegiannol
 • Iechyd a lles
 • Dyniaethau (gan gynnwys Addysg Grefyddol ddylai aros yn orfodol i 16 oed)
 • Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu (gan gynnwys ieithoedd tramor modern yng Nghymru, a ddylai aros yn orfodol i 16 oed,)
 • Mathemateg a rhifedd
 • Gwyddoniaeth a thechnoleg (yn cynnwys cyfrifiadureg).

Mwy o wybodaeth yma:

Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd e...


02.05.19 Sunny Portal Info Report for PV System

Ysgol Pentreuchaf Ebrill 2019 - cliciwch yma (fersiwn saesneg yn unig)


23.04.19 Pasg 2019


02.04.19 Sunny Portal Info Report for PV System

Ysgol Pentreuchaf Mawrth 2019 - cliciwch yma (fersiwn saesneg yn unig)


05.12.18 Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad bellach wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd.

Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - adyach.cymru


29.11.18 Tymor yr Hydref 2018

Meithrin - Mae’r pedwar bach wedi setlo yn daclus iawn i’n plith erbyn hyn.Creoso mawr i Mrs Alaw Roberts atom fel athrawes llanw.

Croesawyd Khethang o Lesotho ar ddechrau’r tymor a chawsom oriau difyr iawn yn ei gwmni yn chwarae gemau traddodiadol ,dysgu can o Lesotho a dysgu mwy am y wlad.Diolch Kethang ac i Rachel a John  am drefnu.
Cafwyd Bore Coffi Macmillan llewyrchyus iawn a diolch o galon am gefnogaeth rhieni a chyfeillion lleol yr ysgol.Roedd gwledd o deisennau bach a mawr wedi cyrraedd yr ysgol fore hwnnw.Rhoddwyd can neu ddwy cyn bwrw ati I fwynhau’r cynnyrch a phaned o goffi.Casglwyd y swm anrhydeddus o £618.46 tuag at elusen MACMILLAN.

Cyfnod Sylfaen - ‘O’r Fferm i’r Fforc’ ydyw thema  dosbarth Mrs Sara Roberts gan bwysleisio gwerth cynnyrch lleol.Cafwyd ymweliad  a Madryn Isaf gyda Nia a Sion yn  Llaethdy Llyn gan weld y daith brosesu.Yna cafwyd ymweliad gan Hufenfa De Arfon i gyflwyno sut i wneud caws gan flasu.Dilynwyd taith y dorth gyda chymroth Becws Glanrhyd.Diolch o galon am eich cynnyrch i’w brofi.Yna,aethpwyd ati i ddefnyddio eu menyn cartref i baratoi cwn poeth gyda selsig blasus lleol gan Oinc Oink,wedi eu gwasgu mewn rols ffres o Fecws Glanrhyd-y cwn poeth gorau erioed gyda chynnyrhch lleol.Daeth Dennis Griffith ,Pentreuchaf gyda Lorraine ,mam Catherine ar ymweliad gyda cheffyl gwedd,Lad.Diolch iddynt am ddangos yr hen ffordd o weithio ar y tir erstalwm.Coronwyd y cyfan gydag ymweliad tractor bach gan fam a thaid Meinir a thractor mawr gan Arwel tad Wil Bryn.Wedi’r holl brofiadau yna braf yw cael dweud fod pob plentyn yn y dosbarth yn gweld pwysigrwydd mewn cynnyrch a r eu stepen drws ac nad oes angen mynd yn bell i’w ffendio!

Adran Iau - Gan mai gwreiddiau ac adennydd yw thema’r adran Iau rydym wedi bod yn ymchwilio I sut oedd pethau erstalwm yn y cartref a’r ysgol.Cafwyd ymweliad a’r hen fwthyn a’r hen ddosbarth ysgol yn Amgueddfa Llanystumdwy gan Fl 3,4,5 a 6.Diolch o galon i Gwenda a John DIlwyn am eu croeso cynnes  ac am fynd a’r plant yn ol mewn blynyddoedd I fywyd tlawd yr hen fwthynac i ddyddiau llym yr hen ddosbarth.Cafodd ambell un y profiad o ddeall cosbau annifyr yr hen sgwlyn ac o weld y Welsh Not a’r gansen!!!Diolch am eu diflaniad!!!

Edrych yn ol - Daeth Mr John Dilwyn Williams yma atom i’r ysgol ddydd Iau cyn y diwrnod dathlu I gyflwyno lluniau a hanesion am yr ysgol a sut yr oedd hi erstalwm yma.Mae  yntau wrth gwrs yn gyn-ddisgybl yma felly roedd yn gallu siarad o brofiad am ei ddyddiau yma.Edrychwn ymlaen I’w ymweliad yn y Gwanwyn pan gawn daith gerdded hanesyddol yn yr ardal.

Cofio Canrif a Deg – Cawsom ddiwrnod i’w gofio yn yr ysgol ddydd Gwener, Tachwedd 9 fed pan wnaethom ail fyw diwrnod  swyddogol agor yr ysgol union 110 o flynyddoedd yn ol i’r diwrnod.Gwnaeth pawb ymdrech i wisgo’n y cyfnod yn ddisgyblion a staff gan dreulio’r bore yn chwarae hen gemau yn y dosbarthiadau.Yna aethpwyd ati  i ffilmio ‘r Bawen Lawen i dynnu sylw at Blant mewn Angen.Yn ystod y prynhawn cafwyd gwledd o ddiod a bara brith fel a gafwyd yn y neuadd yr holl flynyddoedd yn ol.Yn sicr daeth hanes yn fyw i bob un ohonom ar y diwrnod arbennig yma.

Daeth Sioe Twrw Dan a Dicw i ddiddori Bl 3 1,2 a 3 .Cynhyrchiad arbennig am sut i ddelio a gwahanol emosiynau gan Cwmni Theatr Fran Wen.

Bu criw bychan draw i Stiwdio Pant yr Hwch yn ddiweddar i recordio carol arall y flwyddyn hon.Bydd y garol ar Wefan yr Ysgol fis Rhagfyr.Bydd y criw bach yn ei pherfformio yn ein Bore Coffi ac yn ymweld a Hafan Hedd wythnos olaf cyn gwyliau’r Nadolig.

Bydd ein Sioe Nadolig eleni ar y deuddegfed a’r trydydd ar ddeg o Ragfyr pan fydd Band Pwllheli yn ymuno a ni am un noson.Mamamia fydd ein sioe eleni ac edrychwn ymlaen  i ganu’r clasuron yn Gymraeg!!

Cofwich gysylltu os bydd angen calendr arnoch.Bydd Calendr arbennig yn cael ei argraffu gydaq lluniau’r holl disgyblion  o dan ei fis penblwydd.Cysylltwch a’r ysgol os oes gennych ddiddordeb!!

Byddwn yn mwynhau ein cinio Nadolig  eleni ar yr 19 a 20 fed o Ragfyr a charwn ddiolch rhag blaen I Anti Sharon ac Anti Ann fydd wedi paratoi ar ein cyfer.

Casglwyd 67 o focsys Nadolig eleni ac maent wedi mynd am Romania.Edrychwch allan ar raglan arbennig o Dechrau Canu Dechrau Canmol’ ac efallai gwelwch chi rai o’n bocsys.Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Fel plant a staff dymunwn Nadolig Llawen iawn i gyfeillion , rhieni a llywodraethwyr yr ysgol  a holl ddarllenwyr y Llanw!


04.09.18 Sunny Portal Info Report for PV System

Ysgol Pentreuchaf Awst 2018 - cliciwch yma (fersiwn saesneg yn unig)


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org