‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Rhieni

GWAITH CARTREF

Yn dilyn eich sylwadau ynglŷn â gwaith cartref eich plant, mae staff a llywodraethwyr yr ysgol wedi ystyried eich ymatebion yn ofalus ac wedi llwyddo i ychwanegu’r isod i bolisi gwaith cartref yr ysgol.

11. Bydd athrawon yn gosod gwaith cartref sillafu, tablau, llawysgrifen a darllen yn ôl yr angen.
12. Bydd athrawon CA2 yn gosod gwaith cartref drwy gyfrwng meddalwedd ‘Mathletics’ a ‘Spellbound’ yn ôl yr angen.

Hynny yw, bydd mwy o bwyslais ar ddarllen, sillafu, llawysgrifen a dysgu tablau yn ôl yr angen – y pethau sy’n greiddiol i ddatblygiad iaith a mathemategol plentyn. Ond, ar y llaw arall, bydd llai o bwysau gwaith i’r disgybl ac i chi fel rhieni a’r uned deuluol wrth geisio cyflawni gwaith cartref wythnosol.

Drwy wrando ar eich barn chi, rydym wedi ceisio cael y cydbwysedd orau o leihau’r ‘straen’ sydd ohoni yn ein cartrefi wrth geisio cael y plant i gwblhau gwaith cartref, a deheuad sawl un ohonoch sydd eisiau helpu eich plentyn gartref gyda gwaith yr ysgol.

Wrth reswm, yn y cartref, mae’r disgwyliad arnoch chi fel rhieni i helpu eich plentyn ddysgu sillafu, tablau ac yn enwedig i ddarllen yn rheolaidd a darllen stori o bryd i’w gilydd yn parhau. Mae hyn yn allweddol ar gyfer cynnydd academaidd eich plentyn.

Bydd llwyddiant y cynllun gwaith cartref yn ddibynnol ar gydweithrediad effeithlon ysgol/cartref.

Dyma’n wir yw’r pethau sy’n rhoi gwreiddiau ac adenydd i’ch plentyn ar gyfer y dyfodol.

Ond yn bwysicach na chynnydd academaidd, mae lles emosiynol, corfforol, meddyliol a chymdeithasol yn uwchlaw popeth. Felly, drwy leihau’r swmp o waith sy’n mynd adref, mae polisi gwaith cartref yr ysgol yn eich galluogi i barhau gyda’r pethau pwysig mae’r rhan fwyaf ohonoch yn ei wneud fel teuluoedd. Felly, ewch am dro i draeth Pwllheli, Llanbedrog neu Forfa Nefyn; ewch i goncro mynydd Carnguwch, Yr Eifl neu Garn Fadryn; ewch i grwydro llwybrau lleol newydd yn eich cynefin; ewch i’r parc i redeg, cicio pêl a cholli’ch gwynt; casglwch gregyn, dail a choncyrs yn yr Hydref; ewch i’r ganolfan hamdden ar benwythnos a manteisiwch ar gyfnodau ‘nofio am ddim’; ewch ati i greu model allan o ddeunyddiau wedi’i ail-gylchu a’i pheintio’n lliwiau’r enfys; ewch am dro ar lwybr beics; ewch allan wedi iddi dywyllu i edrych ar ryfeddodau’r sêr; ewch am dro gyda chamera neu ipad i dynnu lluniau natur, adeiladu neu unrhyw beth difyr arall; tynnwch eich plentyn i’ch cesail a mwynhewch lyfr da gyda’ch gilydd; bwytewch gyda’ch gilydd o amgylch y bwrdd gan sgwrsio am bob dim dan haul…

CYFEILLION YR YSGOL

Annwyl gyd-rieni a chyfeillion,

Prif nôd ‘Cyfeillion yr Ysgol’ yw cyfoethogi’r profiadau mae ein plant ni yn ei gael yn yr ysgol a galluogi ein plant i gael mynediad i gyfoeth o weithgareddau sy’n datblygu sgiliau a hunan-hyder ein plant. Fel y gwyddoch mae ysgolion yn flynyddol yn derbyn cwtogiad yn eu cyllidebau ac o ganlyniad mae cyfraniad ariannol Cyfeillion yr Ysgol Pentreuchaf yn caniatau i’n plant barhâu i fynd ar deithiau addysgol a chael adnoddau ar gyfer yr ysgol sy’n sicrhau bod ein plant ni ar flaen y gâd ac yn datblygu’n blant cyflawn.
Mae Cyfeillion yr Ysgol yn cyfarfod yn dymhorol i drefnu a thrafod gweithgareddau ac rydym yn croesawu rhieni a chyfeillion newydd bob amser oherwydd mae gan bob rhiant a chyfaill i’r ysgol gyfraniad i’w gynnig ac rydym yn cydnabod hynny ac eisiau i bob rhiant fod a rôl weithredol.

Yn gywir,

Cadeirydd Cyfeillion yr Ysgol

Sylwadau /Cynigion i rieni i’w dilyn fel paratoad i’r ysgol

  1. Peidiwch â ‘siarad lawr’ â’r plentyn.
  2. Bydd o gymorth i’r plentyn petai’r rhieni yn siarad a thrafod ymweliadau a sgwrsio â nhw yn gyson.
  3. Edrych ar a thrafod rhaglenni teledu dethol gyda’r plant.
  4. Anogir rhieni i ddarllen i’r plant yn ddyddiol a chwarae gyda nhw gan drin a thrafod wrth siopa a choginio.
  5. Nid oes angen gwneud gwaith ffurfiol ond helpu ymwybyddiaeth plentyn o rif trwy ddysgu rhigymau syml iddo.
  6. Gwnewch ddefnydd o’r grwp Meithrin lleol er mwyn paratoi eich plentyn yn gymdeithasol ac yn ieithyddol ar gyfer addysg Gymraeg.
  7. Helpwch eich plentyn i gyflawni tasgau fel gwisgo, clymu carrai esgid, mynd i’r toiled (mae angen i’r plentyn fod allan o glytiau cyn cychwyn yr ysgol) defnyddio cyllell a fforc a thacluso.
  8. Datblygwch weithgareddau sy’n hybu sgwrs a hunanhyder.
  9. Helwch eich plentyn i ddod yn gyfarwydd â siâp ei enw/henw.
  10. Peidiwch â defnyddio prif lythrennau e.e. Catrin nid CATRIN.

Mae’r ysgol a’r cartref yn bartneriaeth. Hoffwn i chi fel rhieni a gwarchodwyr fod yn falch o’r ysgol. Credaf y dylai’r ysgol roi’r cyfle i chi ddeall a bod yn rhan o’r broses addysgu fel y gallwch helpu eich plant tu allan i’r ysgol. Hoffwn i chi deimlo’n abl i ofyn cwestiynau a gwneud awgrymiadau ynglŷn â bywyd yr ysgol.
Credaf yn gryf bod staff yr ysgol wastad yn barod i wrando ar awgrymiadau gan gynnwys yr hyn all achosi pryder i chi fel rhieni ynglŷn â rhediad yr ysgol neu les eich plentyn.
Mae sawl ffordd i chi gysylltu â’r ysgol, a buasem yn croesawu i chi ddefnyddio un o’r dulliau canlynol er mwyn gwneud hynny e.e

COFIWCH

‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

OS OES GENNYCH UNRHYW BRYDERON AM ADDYSG EICH PLENTYN, YNA CYSYLLTWCH Â MI AR UNWAITH.

Mrs Helen Vaughan-Jones


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org