‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

logo

 

 

 

 

 

 

Latest News

12.08.20 Job Vacancy: Cylch Meithrin Assistant

Hours: Monday to Friday 1:15pm - 3:45pm (with the possibility of more hours)

Closing date: Midday, September 4th, 2020

For further information please contact Julie Davies on 07918 165130 or juliedavies0873@gmail.com

Click here to view the Job Vacancy poster

Job Vacancy: Cylch Meithrin Assistant


22.06.20 - IMPORTANT Guidelines for Parents / Guardians - Re-opening on 29th June

See below important information regarding the partial re-opening of the school on June 29th. It's IMPERITIVE that you read the guidelines carefully before accessing the school.

If you are not a key woker using the emergency childminding provision for your child/children, we will be aiming for your child to attend school twice at the most before the Summer holidays, if you wish.

You are welcome to phone or e-mail the school with any queries.

Thank you for your support with these arrangements.

Guidelines for Parents / Guardians - Re-opening on 29th June - click here


24.03.20 - Letter for parents

Dear parents,

I hope you are all well?

Although Google Classroom platforms and work packages are available to you, you are not expected or obligated to achieve everything. The teachers will not look at the work. It's difficult enough for those of you who try to work from home and support the children all day let alone to educate, feed, make sure they wash hands on top of everything else!

It is very easy to feel stressed and also feel as a failure especially when you see what other parents are doing with their children on social media, and even though their intentions are good by sharing ideas, it is true to say that every family's situation different and this can be worrying for many of us.

So please spend time with your children playing, colouring, cooking, going for a walk (once a day in line with government guidelines). It's a very difficult time for families. Mental and physical well-being and health is the most important thing during this time.

Stay safe and remember to contact me if you need help or even just a chat!

Kind Regards
Gethin


22.10.19 Cwricwlwm Newydd i Gymru (Welsh version only)

Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy’n newid.

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau bod Llywodraeth Cymru yn derbyn yn llawn yr argymhellion a bennwyd gan yr Athro Graham Donaldson yn ei adroddiad Dyfodol Llwyddiannus yn dilyn arolwg annibynnol o drefniadau’r cwricwlwm ac asesu yng Nghymru.

Wrth wraidd y cwricwlwm y mae’r pedwar diben, sy’n rhoi’r cyfle i bob plentyn a pherson ifanc ddatblygu i fod:

 • yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes;
 • yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith;
 • yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r byd;
 • yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Elfennau Allweddol:

Bydd y cwricwlwm newydd yn cynnwys:

 • 6 Maes Dysgu a Phrofiad 3-16
 • 3 cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd: llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol
 • camau dilyniant yn 5 oed, 8, 11, 14 ac 16
 • deilliannau cyrhaeddiad sy’n disgrifio llwyddiannau disgwyliedig ar bob cam dilyniant.

Bydd y cwricwlwm yn cael ei drefnu yn 6 Maes Dysgu a Phrofiad:

 • Celfyddydau mynegiannol
 • Iechyd a lles
 • Dyniaethau (gan gynnwys Addysg Grefyddol ddylai aros yn orfodol i 16 oed)
 • Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu (gan gynnwys ieithoedd tramor modern yng Nghymru, a ddylai aros yn orfodol i 16 oed,)
 • Mathemateg a rhifedd
 • Gwyddoniaeth a thechnoleg (yn cynnwys cyfrifiadureg).

Mwy o wybodaeth yma:

Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd e...


02.05.19 Sunny Portal Info Report for PV System

Ysgol Pentreuchaf April 2019 - click here


02.05.19 Sunny Portal Info Report for PV System

Ysgol Pentreuchaf April 2019 - click here


23.04.19 Easter 2019


02.04.19 Sunny Portal Info Report for PV System

Ysgol Pentreuchaf March 2019 - click here


05.12.18 Additional Learning Needs and Inclusion

(Welsh version only) Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad bellach wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd.

Additional Learning Needs and Inclusion Gwynedd and Anglesey website - adyach.cymru


29.11.18 Tymor yr Hydref 2018 (Welsh version only)

Meithrin - Mae’r pedwar bach wedi setlo yn daclus iawn i’n plith erbyn hyn.Creoso mawr i Mrs Alaw Roberts atom fel athrawes llanw.

Croesawyd Khethang o Lesotho ar ddechrau’r tymor a chawsom oriau difyr iawn yn ei gwmni yn chwarae gemau traddodiadol ,dysgu can o Lesotho a dysgu mwy am y wlad.Diolch Kethang ac i Rachel a John  am drefnu.
Cafwyd Bore Coffi Macmillan llewyrchyus iawn a diolch o galon am gefnogaeth rhieni a chyfeillion lleol yr ysgol.Roedd gwledd o deisennau bach a mawr wedi cyrraedd yr ysgol fore hwnnw.Rhoddwyd can neu ddwy cyn bwrw ati I fwynhau’r cynnyrch a phaned o goffi.Casglwyd y swm anrhydeddus o £618.46 tuag at elusen MACMILLAN.

Cyfnod Sylfaen - ‘O’r Fferm i’r Fforc’ ydyw thema  dosbarth Mrs Sara Roberts gan bwysleisio gwerth cynnyrch lleol.Cafwyd ymweliad  a Madryn Isaf gyda Nia a Sion yn  Llaethdy Llyn gan weld y daith brosesu.Yna cafwyd ymweliad gan Hufenfa De Arfon i gyflwyno sut i wneud caws gan flasu.Dilynwyd taith y dorth gyda chymroth Becws Glanrhyd.Diolch o galon am eich cynnyrch i’w brofi.Yna,aethpwyd ati i ddefnyddio eu menyn cartref i baratoi cwn poeth gyda selsig blasus lleol gan Oinc Oink,wedi eu gwasgu mewn rols ffres o Fecws Glanrhyd-y cwn poeth gorau erioed gyda chynnyrhch lleol.Daeth Dennis Griffith ,Pentreuchaf gyda Lorraine ,mam Catherine ar ymweliad gyda cheffyl gwedd,Lad.Diolch iddynt am ddangos yr hen ffordd o weithio ar y tir erstalwm.Coronwyd y cyfan gydag ymweliad tractor bach gan fam a thaid Meinir a thractor mawr gan Arwel tad Wil Bryn.Wedi’r holl brofiadau yna braf yw cael dweud fod pob plentyn yn y dosbarth yn gweld pwysigrwydd mewn cynnyrch a r eu stepen drws ac nad oes angen mynd yn bell i’w ffendio!

Adran Iau - Gan mai gwreiddiau ac adennydd yw thema’r adran Iau rydym wedi bod yn ymchwilio I sut oedd pethau erstalwm yn y cartref a’r ysgol.Cafwyd ymweliad a’r hen fwthyn a’r hen ddosbarth ysgol yn Amgueddfa Llanystumdwy gan Fl 3,4,5 a 6.Diolch o galon i Gwenda a John DIlwyn am eu croeso cynnes  ac am fynd a’r plant yn ol mewn blynyddoedd I fywyd tlawd yr hen fwthynac i ddyddiau llym yr hen ddosbarth.Cafodd ambell un y profiad o ddeall cosbau annifyr yr hen sgwlyn ac o weld y Welsh Not a’r gansen!!!Diolch am eu diflaniad!!!

Edrych yn ol - Daeth Mr John Dilwyn Williams yma atom i’r ysgol ddydd Iau cyn y diwrnod dathlu I gyflwyno lluniau a hanesion am yr ysgol a sut yr oedd hi erstalwm yma.Mae  yntau wrth gwrs yn gyn-ddisgybl yma felly roedd yn gallu siarad o brofiad am ei ddyddiau yma.Edrychwn ymlaen I’w ymweliad yn y Gwanwyn pan gawn daith gerdded hanesyddol yn yr ardal.

Cofio Canrif a Deg – Cawsom ddiwrnod i’w gofio yn yr ysgol ddydd Gwener, Tachwedd 9 fed pan wnaethom ail fyw diwrnod  swyddogol agor yr ysgol union 110 o flynyddoedd yn ol i’r diwrnod.Gwnaeth pawb ymdrech i wisgo’n y cyfnod yn ddisgyblion a staff gan dreulio’r bore yn chwarae hen gemau yn y dosbarthiadau.Yna aethpwyd ati  i ffilmio ‘r Bawen Lawen i dynnu sylw at Blant mewn Angen.Yn ystod y prynhawn cafwyd gwledd o ddiod a bara brith fel a gafwyd yn y neuadd yr holl flynyddoedd yn ol.Yn sicr daeth hanes yn fyw i bob un ohonom ar y diwrnod arbennig yma.

Daeth Sioe Twrw Dan a Dicw i ddiddori Bl 3 1,2 a 3 .Cynhyrchiad arbennig am sut i ddelio a gwahanol emosiynau gan Cwmni Theatr Fran Wen.

Bu criw bychan draw i Stiwdio Pant yr Hwch yn ddiweddar i recordio carol arall y flwyddyn hon.Bydd y garol ar Wefan yr Ysgol fis Rhagfyr.Bydd y criw bach yn ei pherfformio yn ein Bore Coffi ac yn ymweld a Hafan Hedd wythnos olaf cyn gwyliau’r Nadolig.

Bydd ein Sioe Nadolig eleni ar y deuddegfed a’r trydydd ar ddeg o Ragfyr pan fydd Band Pwllheli yn ymuno a ni am un noson.Mamamia fydd ein sioe eleni ac edrychwn ymlaen  i ganu’r clasuron yn Gymraeg!!

Cofwich gysylltu os bydd angen calendr arnoch.Bydd Calendr arbennig yn cael ei argraffu gydaq lluniau’r holl disgyblion  o dan ei fis penblwydd.Cysylltwch a’r ysgol os oes gennych ddiddordeb!!

Byddwn yn mwynhau ein cinio Nadolig  eleni ar yr 19 a 20 fed o Ragfyr a charwn ddiolch rhag blaen I Anti Sharon ac Anti Ann fydd wedi paratoi ar ein cyfer.

Casglwyd 67 o focsys Nadolig eleni ac maent wedi mynd am Romania.Edrychwch allan ar raglan arbennig o Dechrau Canu Dechrau Canmol’ ac efallai gwelwch chi rai o’n bocsys.Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Fel plant a staff dymunwn Nadolig Llawen iawn i gyfeillion , rhieni a llywodraethwyr yr ysgol  a holl ddarllenwyr y Llanw!


04.09.18 Sunny Portal Info Report for PV System
Ysgol Pentreuchaf August 2018 - click here

 


Contact

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org