‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Adroddiad Estyn

Cynhaliwyd arolygiad o Ysgol Pentreuchaf yn ystod Medi 2012

"Mae perfformiad presennol yr ysgol yn dda oherwydd bod:

  • bron pob disgybl yn gwneud cynnydd da mewn dysgu ac yn eu medrau llythrennedd a chyfathrebu;
  • cyflawniad disgyblion ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a chyfnod allweddol 2 yn cymharu'n dda â pherfformiad ysgolion tebyg sydd o'r un teulu;
  • llais y disgybl yn cael lle blaenllaw ym mywyd yr ysgol;
  • ansawdd y profiadau dysgu gan gynnwys y ddarpariaeth ar gyfer datblygu medrau, yn gyson dda;
  • y rhan fwyaf o’r addysgu yn dda ac yn rhoi cyfleoedd cyson i ddisgyblion gymryd cyfrifoldeb am eu gwaith eu hunain;
  • y rhaglen ar gyfer cwnsela a chefnogi disgyblion unigol yn rhagorol; a bod
  • yr ysgol yn gymuned hapus a chynhwysol."

Cliciwch yma i ddarllen yr Adroddiad


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org