‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Cwricwlwm i Gymru


Pedwar diben y cwricwlwm

Mae pedwar diben y cwricwlwm, fel yr amlinellir yn Dyfodol Llwyddiannus, wedi bod yn sail i’r holl waith o gynllunio a datblygu Cwricwlwm i Gymru 2022. Dyma’r man cychwyn ar gyfer pob penderfyniad am Gwricwlwm i Gymru 2022 a dylid dylunio a llywio cwricwla ar lefel ysgol yn unol â’r pedwar diben hwn. Mae ‘cwricwlwm’ yn cynnwys yr holl brofiadau dysgu a gweithgareddau asesu a gynlluniwyd er mwyn cyflawni pedwar diben y cwricwlwm, sef datblygu plant a phobl ifanc i fod yn:

  • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
  • cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
  • dinasyddion egwyddorol, gwybodus Cymru a’r byd
  • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Mae Cwricwlwm i Gymru 2022 wedi’i gynllunio i helpu pob dysgwr i wireddu’r pedwar diben hwn. Mae pob diben yn fwy na phennawd; fe’u disgrifir hefyd yn nhermau nodweddion allweddol. Dylent, yn eu cyfanrwydd, fod yn sail i’r holl addysgu a dysgu yng Nghymru.

Bwriedir i ganllawiau Cwricwlwm i Gymru 2022 gynorthwyo athrawon ac ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol ym myd addysg i fanteisio ar yr ymreolaeth i wneud penderfyniadau ar lefel ysgol o fewn fframwaith cyffredin, a chynllunio a datblygu cwricwla sy’n berthnasol i gyd-destun ac anghenion penodol dysgwyr. Mae hyn hefyd yn berthnasol i leoliadau a ariennir nas cynhelir.

Mae Cwricwlwm i Gymru 2022 hefyd wedi’i ddatblygu i adlewyrchu’r cryfderau y mae’r Cyfnod Sylfaen wedi eu cyfrannu i addysg yng Nghymru. Bydd ethos, egwyddorion ac addysgeg y Cyfnod Sylfaen yn parhau i fod yn ganolog i addysg y blynyddoedd cynnar ac maent wedi’u hymgorffori ar draws Cwricwlwm i Gymru 2022 er mwyn sicrhau ei fod yn briodol ac yn hygyrch i bob ymarferydd a dysgwr.