Croeso

 

plant


Croeso i wefan newydd Ysgol Pentreuchaf

Ein gobaith yw y bydd bob disgybl yn edrych yn ôl ar eu dyddiau yn Ysgol Pentreuchaf fel sylfaen gref i weddill eu bywyd. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth defnyddiol.
mwy

 

 

 

Defnydd o GAD - cliciwch yma

 

dyddiadur
Mae’n fraint ac anrhydedd gen i gyflwyno i chi adroddiad Estyn yn dilyn ymweliad yr arolygwyr â’r ysgol ym mis Medi.

Mae’r adroddiad yn destun balchder i ni fel ysgol gan ei bod yn tanlinellu ymroddiad cymuned yr ysgol – disgyblion, llywodraethwyr, rhieni, ac yn bennaf staff yr ysgol sy’n gweithio’n ddi-flino er mwyn sicrhau bod bob disgybl yn cyrraedd ei lawn botensial.

Dim ond deg o ysgolion Gwynedd sydd wedi cael eu cydnabod gan arolygiaeth ysgolion Estyn am eu perfformiad rhagorol, ac mae’n braf dweud bod Ysgol Pentreuchaf yn eu plith!

Hoffwn ddiolch i bawb am eu cyfraniad.

Gethin E Thomas

mwy

 

 

 

‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adennydd’

Gweledigaeth y Prifathro

Rydw i eisiau Ysgol Pentreuchaf fod yn ysgol liwgar a modern sy’n parchu ei hanes a’i diwylliant, ond sydd yn symud ymlaen yn
bwyllog ond penderfynol tuag at ragoriaeth, i baratoi’r disgyblion ar gyfer eu dyfodol fel dinasyddion ... mwy

 

 

 

 

hysbysfwrdd

Gwybodaeth defnyddiol ...

 

Cadw Yn Ddiogel Ar-lein - cliciwch yma

 

Swydd Cymhorthydd - cliciwch yma

 

Noson Diogelwch ar y Rhyngrwyd i Rieni - cliciwch yma

 

Canllawiau Amddiffyn Plant - cliciwch yma

 

NODYN ATGOFFA

Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion ar ddydd Llun y 5ed o Fedi. Diolch.

 

Dewch am baned ar Fedi 7fed - cliciwch yma

 

CWRS AM DDIM! - Blynyddoedd Rhyfeddol - cliciwch yma

 

Cludiant ysgolion cynradd - cliciwch yma

 

Cam wrth Gam - Hyfforddiant blynyddoedd cynnar - cliciwch yma

 

Fy Ysgol Leol - Gwybodaeth am Ysgol Pentreuchaf - cliciwch yma

 

Mynediad I Ysgol Uwchradd Medi 2016 - cliciwch yma

 

Swydd Glanhawr - cliciwch yma

 

Aps Cymraeg i'r Teulu - cliciwch yma

 

Bws i Ysbyty Gwynedd - cliciwch yma

 

Clwb Rygbi Pwllheli - cliciwch yma

 

The Parent Zone - cliciwch yma

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol - cliciwch yma

 

 

mwy

 

Ysgol

ysgol

Mae Ysgol Pentreuchaf yn ysgol
liwgar a modern sy’n parchu ei hanes a’i diwylliant. Mae’n ysgol sydd ag addysg o’r radd uchaf sy’n cynnig ystod eang o brofiadau diddorol wedi ei ddarparu gan staff, llywodraethwyr a chyfeillion ymroddedig, mewn awyrgylch hapus a phwrpasol.
mwy

 


 

llawlyfr

Llawlyfr yn llawn gwybodaeth am Ysgol Pentreuchaf ....

mwy

 

 

 

Lluniau Ysgol Pentreuchaf

mosaic lluniau

mwy  

 

noddwyr
Os gwelwch yn dda a wnewch chi gymryd golwg ar ein Noddwyr .....

 

mwy

 

 

 

dyddiadur

plant

Mae Ysgol Pentreuchaf yn ysgol brysur! Ewch draw i'r Dyddiadur i gael golwg ar beth sy'n mynd ymlaen ......... mwy

 

 

 

MENTER LLECHAN LÂN: - cliciwch yma

 

PRIMARY SCHOOL ENTREPRENEURS FOR DRAGON'S DEN: - cliciwch yma (Saesneg yn unig...)

 

RHAGOLYGON TYWYDD PENTREUCHAF: - cliciwch yma

 

logo
mwy

 

ADYaCh

logo

 

Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

Rhif Ffôn: (01758) 750600
E-bost: pennaeth@ysgolpentreuchaf.org

Pwysig

Hawlfraint 2018 Ysgol Pentreuchaf.

 

Gwefan gan Delwedd