‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

logo

 

 

 

 

 

 

Protection

cyfieithiad yma yn fuan....

DISGYBLION AG ANABLEDDAU

Mae cynllun yr ysgol yn sicrhau mynediad rhwydd i ddisgyblion a rhieni sydd ag anableddau. Gwneir trefniadau arbennig rhwng yr ysgol a’r cartref pan fo disgybl sydd ag anableddau neu Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cychwyn yn yr ysgol. Cysyllter â’r Pennaeth am ragor o fanylion. Mae’r ysgol yn sensitif i anghenion disgyblion sydd ag anableddau ac yn gwneud pob ymdrech i’w cynnwys ym mhob agwedd o fywyd a gwaith yr ysgol.

GWEINYDDIAETH

TREFNIADAETH FUGEILIOL

Y Prifathro sy’n gyfrifol am drefniadaeth fugeiliol yn yr ysgol. Yr athrawon dosbarth sy’n gyfrifol am gynnydd addysgiadol a gofal bugeiliol y plant o fewn eu dosbarth.

Os oes gan rieni unrhyw bryder ynglŷn â’u plant dylent gysylltu â’r Prifathro yn gyntaf fel y gellir ei drafod a threfnu, os bydd angen, i gyfarfod â’r athro / athrawes ddosbarth.

TREFN DIOGELU PLANT


Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu. Os ceir pryderon ynglŷn ag esgeulustra neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yn mae’n ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu Plant y Sir, i sôn am y mater wrth Gyd-gysylltydd Diogelu Plant yr Ysgol.

Gall Cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogytal ag asiantaethau perthnasol megis Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr Ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y sir. Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes angen gweithredu neu beidio.

Oblegid natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio’r plentyn. Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.

Y Pennaeth yw Cyd-gysylltydd Diogelu Plant yr Ysgol.

CANLLAWIAU AMDDIFFYN PLANT YR YSGOL

Fel rhan o’r gyfundrefn amddiffyn plant, mae gan athrawon a staff
ategol yr ysgol hon ddyletswydd i adnabod arwyddion o
gamdriniaeth neu esgeleustod posibl a chyfeirio’u pryderon at y personau cyfrifol yn yr ysgol neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn syth.

Pryderu am blentyn
Cysylltwch â’r isod os ydych yn pryderu bod plentyn yn dioddef niwed neu esgeulustod neu’n cael ei gam-drin. Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol ymchwilio a gweithredu i warchod y plentyn, cynnig cefnogaeth a chyngor i helpu teuleuoedd i gael cymorth angenrheidiol.

Y Personau Cyfrifol am Amddiffyn Plant yn Ysgol Pentreuchaf yw-
Cydgysylltydd o blith uwch reolwyr yr ysgol.
Enw: Mrs Helen Vaughan-Jones, Ysgol Pentreuchaf, Pwllheli.
Rhif ffôn cyswllt – 01758 750600 / 07584613603

Aelod o’r Llywodraethwyr
Enw: Mrs Sioned Williams, Trawsgoed, Llannor, Pwllheli.
Rhif ffôn cyswllt – 01758 701904

Person cyswllt yn yr awdurdod
Enw: Delyth Griffiths, Swyddog Dynodedig Diogelu yn yr adran addysg
Rhif ffôn cyswllt – 01286 679007

neu

Drwy’r Tim Cyfeiriadau Plant, Gwasanaethau
Cymdeithasol

01758704455 (9:00—17:00, Llun-Gwener)
Ffôn tu allan i oriau: 01248 353551 (unrhyw amser arall ac ar Wyl y Banc)
E-bost: cyfeiriadauplant@gwynedd.gov.uk

Dylid cysylltu gyda’r person cyswllt yn yr awdurdod os oes honiadau sydd yn ymwneud ag amddiffyn plant yn gysylltiedig â’r pennaeth.