‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’

image

 

 

 

 

 

 

Hysbysfwrdd

Cadw Yn Ddiogel Ar Y WeCadw Yn Ddiogel Ar Y We

"Play Like Share is a three-episode animated series and accompanying resource pack, which aims to help children aged eight to ten learn how to stay safe from sexual abuse, exploitation and other risks they might encounter online" - cliciwch yma


Canllawiau Amddiffyn PlantCanllawiau Amddiffyn Plant

Fel rhan o’r gyfundrefn amddiffyn plant, mae gan athrawon a staff ategol yr ysgol hon ddyletswydd i adnabod arwyddion o gamdriniaeth neu esgeleustod posibl a chyfeirio’u pryderon at y personau cyfrifol yn yr ysgol neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn syth.
Y Personau Cyfrifol am Amddiffyn Plant yn Ysgol Pentreuchaf - cliciwch yma


Gwefan Thinkuknow Adnodd e-ddiogelwchGwefan Thinkuknow Adnodd e-ddiogelwch - (Saesneg yn unig)

Find the latest information on the sites you like to visit, mobiles and new technology. Find out what’s good, what’s not and what you can do about it. If you look after young people there’s an area for you too – with resources you can use in the classroom or at home. Most importantly, there’s also a place which anyone can use to report if they feel uncomfortable or worried about someone they are chatting to online - cliciwch yma


Cam wrth GamCam wrth Gam - Hyfforddiant blynyddoedd cynnar

Sgiliau Newydd, Cyfle Newydd

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cyfarwyddyd ar reoli heintiau mewn ysgolion Cyfarwyddyd ar reoli heintiau mewn ysgolion

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Oes gennych ymwelwyr digroeso y tymor ysgol hwn? Oes gennych ymwelwyr digroeso y tymor ysgol hwn? Angen gwybod mwy am sut i drin Llau Pen?

Gydag achosion llau pen yn parhau i fod yn broblem barhaus ymysg plant ysgol gynradd, oeddech chi’n gwybod y gallwch ymweld â gwefan Galw Iechyd Cymru i gael cyngor a gwybodaeth bellach?

Er mwyn helpu rhieni ac athrawon gael gwybod sut orau i drin Llau Pen, mae yna Gwiriwr Symptomau Llau Pen ar gael, ar-lein, ar wefan Galw Iechyd Cymru: www.nhsdirect.wales.nhs.uk

Cliciwch yma i ymweld â'n gwiriwr sympromau llau pen.
Cliciwch yma i ddarllen mwy am Llau Pen.
Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Pam fod presenoldeb yn bwysig?Pam fod presenoldeb yn bwysig?

Cyrraedd Poetnsial
Ystyrir bod presenoldeb rheolaidd yn bwysig iawn yn Ysgol Pentreuchaf. Hebddo, ofer byddai ein holl ymdrechion i ddarparu addysg o safon uchel; os nad yw disgybl yn bresenol yn yr ysgol ni all ddysgu na chyrraedd ei wir botensial. Bydd plant nad ydynt yn yr ysgol yn colli addysg, cyfleoedd cymdeithasol a phrofiadau hanfodol i ddatblygu’r aelodau effeithiol o gymdeithas.
Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


ChildlineChildline
Mwy o wybodaeth - Cliciwch Yma

Gwefan SchoolBeatGwefan SchoolBeat

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni, i ddilyn ymlaen y gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion gynradd ac uwchradd gan ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion. Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema'r Raglen, sef camddefnydd cyffuriau a sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a chymunedol a diogelwch personol - cliciwch yma

Gwybodaeth yma yn fuan...

 


Cysylltu

Ysgol Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ

(01758) 750600
pennaeth@ysgolpentreuchaf.org